ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το ENGAGE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη στήριξη του ρόλου των μεταναστριών ως κοινοτικοί ηγέτες ενσωμάτωσης.

Η μετανάστευση δεν είναι ένα νέο φαινόμενο για την Ευρώπη και οι κοινότητες των μεταναστών παραδοσιακά έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ και στην πολιτιστική διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την ευρωπαϊκή κοινωνία. Η επιτυχής ενσωμάτωση των κοινοτήτων των μεταναστών στην κοινωνική και πολιτική ζωή είναι σημαντική για την πλήρη αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού και της πολιτιστικής διαφορετικότητας καθώς και για την επίτευξη μιας συνεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας στην Ευρώπη.

Οι γυναίκες ανέκαθεν είχαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Οι εταίροι του προγράμματος ENGAGE αναγνώρισαν ότι η υποστήριξη των μεταναστριών και των προσφύγων για να γίνουν ηγέτες ένταξης στις κοινότητές τους μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης.

Το κεντρικό στοιχείο της ιδέας του ENGAGE είναι η παροχή νέων αναλυτικών προγραμμάτων για την ενσωμάτωση και μιας σειράς ευέλικτων και προσαρμόσιμων εκπαιδευτικών πόρων. Οι πόροι αυτοί θα βοηθήσουν τις γυναίκες μετανάστριες να γίνουν πρεσβευτές της ενσωμάτωσης και ηγέτες στις κοινότητές τους. Θα είναι επίσης χρήσιμες για τους εκπαιδευτές ενηλίκων που έχουν την εντολή να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΈΡΓΟΥ